Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

KRATOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Badania w firmie KRATOS Polska Sp. o.o. nad opracowaniem technologii oczyszczania aluminium pochodzącego z procesów obróbczych w celu wykorzystania do produkcji otulin 
egzotermicznych.”
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0021/20

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2021-01-01 – 2022-09-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 089 965,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 497 038,00 PLN

Głównym celem projektu „Badania w firmie KRATOS Polska Sp. o.o. nad opracowaniem technologii oczyszczania aluminium pochodzącego z procesów obróbczych w celu wykorzystania do produkcji otulin egzotermicznych.” jest zwiększenie aktywności B+R firmy Kratos Polska Sp. o.o. poprzez opracowanie technologii oczyszczania aluminium pochodzącego z procesów obróbczych w celu wykorzystania do produkcji otulin egzotermicznych, która zostanie zaimplementowana w prototypie instalacji. Projekt polega na:

  1. Zdobyciu nowej wiedzy podczas badań przemysłowych dotyczących opracowania technologii oczyszczania aluminium pochodzącego z procesów obróbki metali, która zostanie zaimplementowana w prototypie instalacjidoświadczalnej.
  2. Potwierdzeniu zdobytej wiedzy w pracach rozwojowych pozwalających na wypracowanie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych technologii oczyszczania aluminium pochodzącego z procesów obróbki metali.

Rezultatem przeprowadzonych badań przemysłowych oraz rozwojowych będzie stworzenie innowacyjnej na skalę świata technologii oczyszczania aluminium pochodzącego z obróbki metali, która zostanie zaimplementowana w instalacji doświadczalnej oczyszczającej o wydajności 100-250kg na godzinę.

 

 

 


KRATOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie KRATOS POLSKA Sp. z o.o.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0054/19

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-04-01 – 2021-04-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 389 653,43 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 272 757,40 PLN

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-
komunikacyjnych w działalności Kratos Polska Sp. z o.o.

 

Rezultatem realizacji projektu będzie:

 

  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności (pracochłonność i materiałochłonność, optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów),
  • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem, – aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie ERP,
  • wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.

 

 

 

 

 

Link do bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/